Jaarwerkplan 2019 - HV Schiphoorn

HV Schiphoorn - Huurdersvertegenwoordiging
Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Jaarwerkplan 2019

Voor de huurder / leden
Jaarwerkplan 2019

Uitgangspunten
Het bestuur van HV Schiphoorn komt op voor de belangen van alle huurders van Wonen Midden-Delfland (WonenMD) uit Schipluiden en Den Hoorn (onze kernen). Om deze belangen zo goed mogelijk te behartigen vertegenwoordigt HV Schiphoorn alle huurders van WonenMD die in onze
kernen wonen. De legitimiteit voor de huurdersvertegenwoordiging van HV Schiphoorn komt voort uit de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (Overlegwet) en de Woningwet 2015 (Woningwet).
HV Schiphoorn houdt zich in het bijzonder bezig op beleidsniveau van de corporatie en de gemeente. Het beleid kan echter niet losgezien worden van de regionale samenwerking van de corporaties en de gemeenten op het gebied van de volkshuisvesting. Daarom is HV Schiphoorn ook regionaal actief; en probeert als actief lid van de Nederlandse Woonbond betrokken te zijn bij de landelijke belangenbehartiging.
Binnen het overleg op corporatie- en gemeenteniveau houdt HV Schiphoorn er rekening mee wat er speelt in onze kernen. HV Schiphoorn weet dat veel bewoners betrokken zijn bij de kern waar ze wonen. In het regionaal overleg houdt HV Schiphoorn in acht dat het huurders van een kleine vooruitstrevende corporatie en bewoners van een kleine, groene gemeente vertegenwoordigt.
HV Schiphoorn overlegt met WonenMD en de Gemeente Midden-Delfland. Zij is actief binnen het samenwerkingsverband Samenwerkende Huurders Haaglanden (SHH) en woont de provinciale vergaderingen van de Woonbond bij.
Het vertegenwoordigen van de huurders uit onze kernen is een verantwoordelijke taak. HV Schiphoorn laat zich hierin bijstaan door de deskundigheid van de Woonbond en het aan de Woonbond gelieerde WKA.

Algemene werkwijze
Het bestuur stelt in 2019 drie keer een werkprogramma op. Wanneer deze vastgesteld is wordt dit op de website kenbaar gemaakt. Huurders kunnen het werkprogamma dan via internet opvragen en eventueel via e-mail hun opmerkingen geven. In ieder geval omvat het werkpogramma onderwerpen in die het bestuur naar aanleiding van de huurderscafés tijdens het structureel overleg aan de orde wil stellen.

De werkprogramma’s worden vastegsteld op:
14 januari 2019: Werkprogramma januari – april
29 april 2019: Werkprogramma mei – augustus
26 augustus: Werkprogramma september - december

Betrekken van en verantwoording aan de huurders
HV Schiphoorn houdt actief een nieuwsrubriek op haar website bij door minimaal één keer per vijf weken een artikel te publiceren. Huurders worden gevraagd hierop via e-mail te reageren. Ook zal het zowel in de papieren nieuwsbrief als de elektronische nieuwsbrief van WonenMD de huurders informeren over de activiteiten en de ingenomen standpunten van de vereniging.
De Social media kanalen facebook en twitter zal de communicatie naar de achterban ondersteunen, maar niet gebruikt worden als een actief middel om meningen met elkaar te delen. HV Schiphoorn combineert in maart haar voorjaarsvergadering, waarin het jaarverslag 2018 wordt vastgelegd, met een huurderscafé. Deze wordt in Den Hoorn gehouden. Ook de najaarsvergadering die in november Schipluiden gehouden wordt om de activiteiten voor 2020 vast te stellen, wordt met
een huurderscafé gecombineerd. In juni wordt er een huurderscafé in Schipluiden en Den Hoorn gehouden. Hier wil het bestuur de huurders uitleg geven waarop hun huur (puntensysteem) en eventuele servicekosten is gebaseerd.
HV Schiphoorn geeft drie keer een nieuwsbrief uit die tevens de uitndogingen voor de genoemde huurdersbijeenkomsten zijn.

Overleg huurders-verhuurder
Tijdens het structureel overleg huurders verhuurder zal HV Schiphoorn haar kritische houding blijven tonen. Ze houdt er toezicht op dat de huurverhoging overeenkomstig de afspraken die in 2016 gemaakt zijn. Huurdifferentiatie is goed, maar er moet een goede verhouding komen tussen passend (betaalbaar) toewijzen en betaalbaar huren. De huur van de zittende huurders moet meer naar de nieuwe streefhuur van 75% toe gaan.

Tripartietoverleg / Volkshuisverstingsbeleid Midden-Delfland
HV Schiphoorn zal haar rol binnen het tripartietoverleg steed prominenter opeisen. Het moet duidelijk zijn dat haar rol gelijkwaardig is aan die van de andere partijen.
HV Schiphoorn wil participeren in leefbaarheidsprojecten en daarbij ook de rol van de gemeente in de gaten houden. Hierbij mag de gelijkwaardigheid tussen huurders en huiseigenaren niet in het gedrang komen.

Samenwerkende Huurders Haaglanden / Regionaal volkshuisvestingsbeleid
In 2019 worden nieuwe regionale prestatieafspraken vastgelegd. In het verleden werden deze afspraken tussen de gemeenten en de sociale verhuurders uit Haaglanden vastgelegd. De huurdersorganisaties werden hier zijdelings bij betrokken. Bij de nieuwe regionale afspraken zullen de huurdersorganisaties een gelijkwaardige rol opeisen. Hiertoe zijn ze in oktober 2018 een samenwerkingsverband met elkaar aangegaan. HV Schiphoorn is binnen dit samenwerkingsverband actief om haar standpunten kenbaar te maken. Daarnaast kan HV Schiphoorn meevaren op de kennis die de huurdersverenigingen van grote verhuurders hebben.

Nederlandse Woonbond / Volkshuisvestingsbeleid Rijksoverheid
WonenMD en de Gemeente Midden-Delfland zullen het lokale huisvestingsbeleid binnen de kaders van de regionale afspraken moeten toepassen. Verder zijn ook de ontwikkelingen op landelijk niveau belangrijk. Om hierbij betrokken te zijn, zal HV Schiphoorn deelnemen aan diverse activiteiten van de Woonbond. Zo zal een afvaardiging van het bestuur de provinciale vergaderingen van de Woonbond bijwonen.

Organisatie
HV Schiphoorn streeft een bestuur na van zeven huurdersvertegenwoordigers. In samenwerking met
WonenMD zullen openstaande plaatsen in 2019 zo spoedig mogelijk ingevuld worden.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu