Privacy - HV Schiphoorn

HV Schiphoorn - Huurdersvertegenwoordiging
Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Privacy

Privacy-verklaring HV Schiphoorn / Beleid verwerking persoonsgegevens HV Schiphoorn
HV Schiphoorn is een huurdersorganisatie die als vereniging leden kent.

Website
De website van HV Schiphoorn is bedoeld om haar leden en overige huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn en woningzoekenden te informeren. De belangstellende huurder vindt zijn of haar weg op de toegankelijke website. Er worden geen statistieken bijgehouden. Daarom zijn er geen cookies nodig.
 
HV Schiphoorn hoopt wel op reacties van huurders, hun huisgenoten en woningzoekenden om een goed overwogen standpunt te vormen. Daartoe kunnen gebruikers van de website via de contactpagina een e-mail naar het bestuur sturen. Persoonlijke gegevens en e-mails worden niet langer bewaard dan nodig is om het onderwerp af te handelen. Verslaglegging zal zoveel mogelijk geanonimiseerd worden. Indien het toch nodig is persoonsgegevens vast te leggen, wordt dat expliciet met de persoon besproken en afgesproken.

Social media
HV Schiphoorn gebruikt social media (facebook en twitter) om haar achterban op de voor de bepaalde social media karakteristieke wijze op de hoogte te houden van haar activiteiten en te betrekken bij deze activiteiten. HV Schiphoorn legt geen andere gegevens vast als via de social media zichtbaar is. Vrienden, likers en volgers hebben hun gegevens zo in eigen hand. Eventuele verslaglegging van een discussie via social media zal zoveel mogelijk geanonimiseerd worden. Indien het toch nodig is persoonsgegevens vast te leggen, wordt dat expliciet met de persoon besproken en afgesproken.

 
Vragenlijsten (enquêtes)
In vragenlijsten vraagt HV Schiphoorn naar adresgegevens (niet naar de naam). Deze worden enerzijds gebruikt om vast te stellen of de persoon die reageert in een huurwoning van Wonen Midden-Delfland woont, anderzijds is het ook nodig dat HV Schiphoorn een inzicht krijgt in de mening en beleving van huurders ten aanzien van hun woonomgeving en leefbaarheid. Dat kan per kern en wijk/straat verschillen. In de verslaglegging zal dit geanonimiseerd worden.

Persoonsgegevens leden
HV Schiphoorn heeft als vereniging leden. Deze leden zijn natuurlijke personen die een woning van Wonen Midden-Delfland huren. Het aanmelden van het lidmaatschap gebeurt via Wonen Midden-Delfland die voor HV Schiphoorn, tegelijkertijd met de huur, de incasso van de contributie doet. De huurder die lid wordt, heeft daartoe expliciet aan Wonen Midden-Delfland toestemming gegeven. Wonen Midden-Delfland houdt dan ook de mutaties bij.
 
HV Schiphoorn vraagt aan Wonen Midden-Delfland de actuele ledenlijst indien dat nodig is. Het gaat dan om naam van huurder(s) en eventuele medehuurder, adres en woonplaats van huishoudens die lid zijn van HV Schiphoorn met als doel:
-          De leden een mailing via de brievenbus te doen;
-          Het spreek- en/of stemrecht van leden tijdens de algemene vergadering vast te stellen indien dat nodig is.
De opgevraagde gegevens worden alleen voor het aangegeven doel gebruikt en daarna direct verwijderd of vernietigd.

Tijdens een algemene vergadering waar een lid van zijn spreekrecht gebruikt maakt, kan  het noodzakelijk zijn persoonsgegevens in de notulen te vermelden. Deze notulen liggen bij het secretariaat ter inzage. Bij gepubliceerde notulen of verslaglegging wordt dit zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Ook kan tijdens contactmomenten het nodig zijn persoons- en contactgegevens vast te leggen om een onderwerp zo goed als mogelijk af te handelen. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan voor het afhandelen van het onderwerp noodzakelijk is. Verslaglegging zal zoveel mogelijk geanonimiseerd worden. Indien het toch nodig is persoonsgegevens vast te leggen, wordt dat expliciet met de persoon besproken en afgesproken.

Bestuur en vrijwilligers
Van bestuursleden en overige vrijwilligers houdt HV Schiphoorn persoonsgegevens bij zolang dat nodig is. Van deze leden wordt vastgelegd:
Persoonsgegevens: naam; adres en woonplaats. Van bestuursleden tevens geboorte datum en geboorte plaats voor verplichtingen ten aanzien van de Kamer van Koophandel.
De functie van het bestuurslid of de vrijwilliger
Contactgegevens van bestuurslid of vrijwilliger: telefoonnummer en e-mailadres.
Een voor het functioneren bij HV Schiphoorn relevante cv door de betreffende persoon zelf opgesteld. Voor kandidaat bestuurdleden kan deze aan de algemene vergadering voorgelegd worden.
Trainingen en opleidingen die voor het functioneren bij HV Schiphoorn gevolgd zijn en nodig zijn.
De genoemde informatie wordt niet langer bewaard dan nodig is en niet langer dan 5 jaar na het beëindigen van het uitoefenen van de bestuurs- en/of vrijwilligersfunctie.
Van bestuursleden worden persoonsgegevens in notulen en overlegverslaggeving vastgelegd. Dit gaat altijd om de naam; en indien relevant ook adres en woonplaats. Aan de naam kunnen uitspraken, meningen en stemgedrag in notulen en overlegverslaggeving gekoppeld worden.

HV Schiphoorn geeft geen persoonsgegevens aan derden, tenzij het om een wettelijke verplichting gaat.

foto:
© Hans Van Der Weide | Dreamstime.com
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu