Thema-avonden - HV Schiphoorn

HV Schiphoorn - Huurdersvertegenwoordiging
Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Thema-avonden

Voor de huurder / leden
Sinds 2016 organiseert HV Schiphoorn thema-avonden als haar algemene vergadering. Tijdens deze huurdersbijeenkomsten zijn alle huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn welkom en mogen hun bijdrage in het debat leveren. De leden van HV Schiphoorn hebben echter stemrecht en kunnen zich bij verenigingszaken, zoals het benoemen van bestuursleden, beroepen op hun spreekrecht.
 
De agenda van een thema-avond ziet er ongeveer als volgt uit
 
1.       Presentatie van het thema (achtergronden)
 
2.       Debat aan de hand van stellingen en inbreng van de deelnemers; of een andere vorm van mening-/standpuntbepaling.
 
3.       Verenigingszaken (o.a. verantwoording over het overleg; bestuursmutaties)
 
4.       Rondvraag
 
De definitieve agenda wordt vanaf twee weken voor een thema-avond op deze site geplaatst.
 
Tijdens de rondvraag krijgen de huurders de gelegenheid hun persoonlijke mening en/of ervaringen over Wonen Midden-Delfland kenbaar te maken.
 
Het doel van deze avonden is de kwaliteit van de vertegenwoordigingsfunctie van HV Schiphoorn te verbeteren. Dit door enerzijds de huurders de gelegenheid te stellen hun mening te geven over onderwerpen die op de overlegagenda staan en anderzijds te leren van het commentaar dat de huurders hebben op de inbreng van de vereniging in het gevoerde overleg.

algemene vergadering

Om zoveel mogelijk leden uit de kernen ook bij het beleid van de vereniging te betrekken, kan HV Schiphoorn haar algemene vergadering in twee delen doen:
- 1e deel wordt in Schipluiden of Den Hoorn gehouden waarin de agendapunten van de vergadering worden besproken. Deze worden genotuleerd. Deze vergadering noemen we een "voorvergadering".
- 2e deel wordt één tot drie weken daarna gehouden in de andere kern. Dit is de formele vergadering. Tijdens deze vergadering kan indien nodig gestemd worden.

Leden die een bepaald onderwerp willen bespreken, dienen dat voor de voorvergadering melden bij het secretriaat.

Een lid kan maximaal voor één ander lid (door middel van een machtiging) stemmen.


Terug naar de inhoud