Actueel - HV Schiphoorn

HV Schiphoorn - Huurdersvertegenwoordiging
Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wonen Midden-Delfland verhoogt huur met gemiddeld 1,6%

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in 2018: Overleg ·
Tags: Huurverhoging2018
Net zoals alle voorgaande jaren, valt ook dit jaar voor 1 mei de aanzegging voor de huurverhoging op de deurmat van alle huurders van Wonen Midden-Delfland. Dit jaar mogen de huren van een woningcorporatie gemiddeld met maximaal de 2,4% stijgen. Dit wordt de huursom genoemd. De individuele sociale huurwoning mag maximaal 5,4% stijgen, maar dat geldt alleen voor huurders met een jaarinkomen hoger dan 41.056 euro. Voor huishoudens met een lager inkomen is dat nog steeds maximaal 3,9%

Huurverhoging afhankelijk van percentage maximaal
Het gaat dus om maximale huurverhogingen en de woningcorporatie wordt in principe niets opgelegd. Een woningcorporatie heeft de ruimte om tot de maximale huurverhoging de huren te verhogen. Wonen Midden-Delfland wil voor 2018 de huren gemiddeld met 1,6% laten stijgen. Verder zet ze de maximale huurverhoging op 3,5% voor alle huishoudens. Hoe hoog voor een huishouden de uiteindelijke huurverhoging is, is afhankelijk van het percentage dat een huurder van de maximale huurprijs betaalt. Dat is tussen de 0,5% voor huurders die al meer dan 85% van de maximale huur betalen en 3,5% voor de huurders die minder dan 55% van de maximale huur betalen.
 

Historishe huurverschillen rechttrekken
HV Schiphoorn is er een voorstander van dat huishoudens die in een gelijkwaardige woning wonen ook een gelijke huur betalen. Voor huishoudens met een laag inkomen is huurtoeslag mogelijk. HV Schiphoorn heeft dan ook een positief advies afgegeven voor de huurdifferentiatie zodat historisch  gegroeide huurverschillen steeds iets rechtgetrokken worden.
 
Verder heeft Wonen Midden-Delfland een huurbeleid voor langere termijn. Daarin is in overleg met de huurdersorganisaties vastgelegd dat Wonen Midden-Delfland de huren gematigd doet stijgen met gemiddeld maximaal 0,2%-punt boven de inflatie. Dat doet zij nu ook.

Keuze voor duurzaamheid en betaalbaarheid
Wonen Midden-Delfland heeft samen met de gemeente en huurdersorganisaties keuzes gemaakt. Zo investeert Wonen Midden-Delfland stevig in duurzaamheid. Woningen worden zonder directe huurverhoging energiezuinig gemaakt. De streefhuren zijn teruggebracht naar 75% van de maximaal redelijke huurprijs. Bij mutatie wordt 70% onder de tweede aftoppingsgrens (640,14 euro) verhuurd aan huishoudens die recht op huurtoeslag hebben.

Evaluatie huurbeleid
HV Schiphoorn staat achter dit beleid om de vrijkomende woningen voor de werkelijke doelgroepen beschikbaar en betaalbaar te houden. HV Schiphoorn wil in het najaar van 2018 het effect en de gevolgen van dit beleid evalueren.
Jongerenwoningen met jongerencontracten

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in 2018: Overleg ·
Tags: jongerenwoning;jongerencontract;jongere;woningzoekende
HV Schiphoorn heeft de prestatieafspraken voor de volkshuisvestelijke doelstellingen voor 2018 ondertekend. Daarmee neemt zij mede de verantwoordelijkheid over deze afspraken. Eén van de afspraken is dat een dertigtal woningen gelabeld worden als jongerenwoning: tien per kern. Uiteraard moet de woning vrij komen, maar de afspraak geldt van 2018 t/m 2022.

Prestatieafspraken lokaal en regionaal

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in 2018: Overleg ·
De prestatieafspraken over de lokale volkshuisvestelijke doelstellingen, zoals dat deftig in de woningwet wordt genoemd, worden gesloten tussen de gemeente, de woningcorporatie en de huurders. Ook zijn er regionale prestatiesafspraken die als een soort kader dient van de lokale prestatieafspraken. Deze worden steeds voor vier jaar gemaakt. HV Schiphoorn zal als de vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland daar actief aan meedoen.

Corporatie, huurders en gemeente tekenen prestatieafspraken Midden-Delfland 2017

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Tags: Prestatieafspraken
Het betaalbaar houden van de huren in Midden-Delfland. Dat is een van de zaken waar Wonen Midden-Delfland, de Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn, de Huurdersvereniging Maasland en de gemeente prestatieafspraken voor 2017 over maakten. Ze ondertekenden die afspraken dinsdag 13 december 2016.

Meer woningzoekenden naar Midden-Delfland door woonvisie Delft

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Tags: Delft
Volgens de Delftse wethouder De Prez weet de gemeente Midden-Delfland dat inwoners met een kleine beurs uit zijn gemeente het liefst in hun eigen dorp blijven wonen. Wat dat laatste betreft is niets minder waar. Ook is tijdens het tripartite overleg besproken dat er meer huurwoningen in de sociale huursector moeten komen.

HV Schiphoorn stemt in met scheiding woningen

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Tags: Vrijesector:DAEB;lagemiddeninkomens
Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn staat achter het overhevelen van een aantal sociale huurwoningen naar de vrije sector. Op deze manier kan de groep lage middeninkomens die anders tussen wal en schip vallen, in onze kernen een voor hen bereikbare woning krijgen.

Is kleiner bouwen mogelijk?

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
Tags: Nieuwbouw;betaalbaar
De nieuwbouw woningen die Wonen Midden-Delfland het komende jaar in de verhuur brengt, hebben een dergelijke huur dat het nog net een sociale huurwoning genoemd mag worden. Dit betekent dat huurders met recht op huurtoeslag niet in aanmerking komen voor deze woningen.

Eengezinswoningen voor startende gezinnen

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
HV Schiphoorn denkt dat een mogelijkheid om jonge gezinnen aan de kernen te binden, de huurprijs van sommige eengezinswoningen af te laten hangen van de gezinsgrootte.

Ook HV Schiphoorn wil jongerenwoningen

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Overleg ·
HV Schiphoorn ziet graag dat Wonen Midden-Delfland onderzoek doet naar de mogelijkheden te voorzien in woningen voor jongeren tot 23 jaar.

HV Schiphoorn heeft nieuw huishoudelijk reglement

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door in Vereniging ·
Tags: HR
De algemene vergadering van 1 september heeft een nieuw huishoudelijk reglement (HR) vastgesteld. In het HR van HV Schiphoorn wordt de gang van zaken binnen de vereniging geregeld:
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu