De rol van HV Schiphoorn

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

De rol van HV Schiphoorn

HV Schiphoorn
Gepubliceerd door Redacteur in Vereniging · 22 februari 2022
Tags: Profielbelangenbehartiger
Het profiel van HV Schiphoorn
Om de rol van een huurdersorganisatie te bepalen, kent de Woonbond een vierdeling van type huurdersorganisaties:
- De zakelijke belangenbehartiger;
- De actiegroep;
- De klankbord voor de verhuurder;
- Het klachtenbureau

Bloedgroep: De zakelijke belangenbehartiger
HV Schiphoorn toont zich als een zakelijke belangenbehartiger. Deze huurdersorganisatie is vooral bezig met de grote lijnen. Zij weet de mogelijkheden die de Overlegwet en de Woningwet biedt en voor ogen heeft, goed te benutten om met resultaat het overleg met de verhuurder te voeren en weet de relatie met de verhuurder op peil te houden.

Resusfactor: De klankbord voor de huurder
Om een zakelijke belangenbehartiger te zijn, is het goed om ook een klankbord voor de verhuurder te zijn. Dat de verhuurder zich graag door de huurdersorganisatie laat informeren over wat er bij de huurders speelt en daar zijn beleid op afstemt, is positief en het gevolg van de goede relatie en het intensieve contact met de verhuurder. Dit mag er echter niet toe leiden dat HV Schiphoorn zich niet kritisch opstelt. Zij neemt nog steeds het uiteindelijke beleidsvoorstel goed onder de loep en komt met een weloverwogen eigen advies.

Valkuil: het klachtenbureau
Voor het bestuur van HV Schiphoorn zijn er valkuilen naar het streven de zakelijke belangenbehartiger van de huurders uit Schipluiden en Den Hoorn van Wonen Midden-Delfland te zijn. Een sterk dienstverlenende houding naar en contact met de leden (achterban) kan er toe leiden dat het bestuur klachten van huurders op een bepaald moment centraal stelt. Dit leidt af van het oorspronkelijke doel van de vereniging om een sterke zakelijke belangenbehartiger te zijn. Wel zal het bestuur moeten luisteren naar klachten die bij de huurder spelen als de verhuurder dat, in de ogen van de huurder, niet adequaat oppakt. Om dit binnen de lijnen te houden van de zakelijke belangenbehartiger van de huurders met een goede relatie met de verhuurder, zal het bestuur een neutrale positie innemen en de huurder informeren en voorlichten vanuit zijn kennis en ervaring. HV Schiphoorn zal geen klachtenbureau zijn door klachten naar de verhuurder door te spelen die nog niet eerder bij Wonen Midden-Delfland gemeld zijn. Zij zal ook niet huurders individueel vertegenwoordigen. Dit voorkomt dat het bestuur of bestuursleden op de stoel van de huurder gaat zitten.

Kennisverbreding en professionaliteit
Het bestuur van HV Schiphoorn heeft kennis van zaken. Bestuursleden, in het bijzonder de voorzitter en secretaris, volgen jaarlijks cursussen. Indien mogelijk wordt ieder jaar, maar minstens eens in de twee jaar, een gezamenlijke studieavond gehouden. Nieuwe bestuursleden worden gestimuleerd de oriëntatiecursus volkshuisvesting te volgen. Bestuursleden kennen hun rol en weten wat van hen verlangd wordt. Vooraf aan een (formeel) overleg bespreekt het voltallige bestuur de onderwerpen. Draagkracht binnen het voltallige bestuur is belangrijk. Bestuursleden behartigen, net zoals andere huurders, hun persoonlijke belangen buiten de verenging om. Het is duidelijk, ook voor de overlegpartners, wanneer een bestuurslid een mening uit die niet in overeenstemming is met besluiten en standpunten van het bestuur. Bij vertegenwoordiging van de vereniging houdt een bestuurslid zich aan het collegialiteitsprincipe.

Contact met de achterban
Het bestuur zorgt ervoor dat de achterban op de hoogte is van de activiteiten van het bestuur. De leden zijn geïnformeerd over actuele onderwerpen. Mededelingen en informatieve artikelen in de officiële nieuwsbrief en op de nieuwspagina van de website met auteur “de redactie” worden gedragen door het bestuur, tenzij uit het artikel blijkt dat het om een persoonlijke mening gaat. De officiële nieuwsbrieven worden ook op de website gepubliceerd. Het bestuur is voor leden bereikbaar via elektronische en klassieke middelen, waaronder e-mail en de telefoon.


There are no reviews yet.
0
0
0
0
0

Terug naar de inhoud