Jaarwerkplan 2021 - HV Schiphoorn

Huurdersvereniging Schipluiden-Den Hoorn
De belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de huurders van Wonen Midden-Delfland uit Schipluiden en Den Hoorn
Ga naar de inhoud

Jaarwerkplan 2021

Voor de leden (huurder)
 
Jaarwerkplan 2021
 
Uitgangspunten
Het bestuur van HV Schiphoorn komt op voor de belangen van alle huurders van Wonen Midden-Delfland (WonenMD) uit Schipluiden en Den Hoorn (onze kernen). Om deze belangen zo goed mogelijk te behartigen vertegenwoordigt HV Schiphoorn alle huurders van WonenMD die in onze kernen wonen. De legitimiteit voor de huurdersvertegenwoordiging van HV Schiphoorn komt voort uit de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (Overlegwet) en de Woningwet 2015 (Woningwet).
HV Schiphoorn houdt zich in het bijzonder bezig op beleidsniveau van de corporatie en de gemeente. Het beleid kan echter niet losgezien worden van de regionale samenwerking van de corporaties en de gemeenten op het gebied van de volkshuisvesting. Daarom is HV Schiphoorn ook regionaal actief; en probeert als actief lid van de Nederlandse Woonbond betrokken te zijn bij de landelijke belangenbehartiging.
Binnen het overleg op corporatie- en gemeenteniveau houdt HV Schiphoorn er rekening mee wat er speelt in onze kernen. HV Schiphoorn weet dat veel bewoners betrokken zijn bij de kern waar ze wonen. In het regionaal overleg houdt HV Schiphoorn in acht dat het huurders van een kleine vooruitstrevende corporatie en bewoners van een kleine, groene gemeente vertegenwoordigt.
HV Schiphoorn overlegt met WonenMD en de Gemeente Midden-Delfland. Zij is actief binnen het samenwerkingsverband Samenwerkende Huurders Haaglanden (SHH) en woont de provinciale vergaderingen van de Woonbond bij.
Het vertegenwoordigen van de huurders uit onze kernen is een verantwoordelijke taak. HV Schiphoorn laat zich hierin bijstaan door de deskundigheid van de Woonbond en het aan de Woonbond gelieerde WKA.
Algemene werkwijze
Ook in 2012 stelt het bestuur drie keer een werkprogramma op. Wanneer deze vastgesteld is wordt dit op de website kenbaar gemaakt. Huurders kunnen het werkprogamma dan via internet opvragen en eventueel via e-mail hun opmerkingen geven.
In ieder geval omvat het werkpogramma de vaste ondrwepen van het reguliere overleg met de woningcorporatie.
De werkprogramma’s worden vastegsteld op:
18 januari 2021:               Werkprogramma januari – april
3 mei 2021:                        Werkprogramma mei – augustus
26 augustus:                      Werkprogramma september - december
Op de zomervakantie (scholen Midden-Nederland) na vergadert het bestuur één keer per 5 weken. Het bestuur vergadert verder indien actuele zaken, zoals het geven van een gevraagd advies, aan de orde zijn De data van de bestuursvergaderingen zijn:
18 januari 2021                                 12 juli 2021
22 februari 2021                              30 augustus 2021
29 maart 2021                                   4 oktober 2021
3 mei 2021                                         8 november 2021
7 juni 2021                                         13 december 2021
Betrekken van en verantwoording aan de huurders
HV Schiphoorn houdt actief een nieuwsrubriek op haar website bij door minimaal één keer per vijf weken een artikel te publiceren. Huurders worden gevraagd hierop via e-mail te reageren. Ook zal het zowel in de papieren nieuwsbrief als de elektronische nieuwsbrief van WonenMD de huurders informeren over de activiteiten en de ingenomen standpunten van de vereniging.
De Social media kanalen facebook en twitter zal de communicatie naar de achterban ondersteunen, maar niet gebruikt worden als een actief middel om meningen met elkaar te delen.
Afhankelijk van de Coronamaatregelen houdt HV Schiphoorn in maart of april een huurderscafé in Den Hoorn, in juni een huurderscafé in Schipluiden en in oktober of november een huurderscafé in Schipluiden.
Eventueel wordt het huurderscafé van het voorjaar in Den Hoorn in september gehouden als dat wat betreft de coronamaatregelen beter uitkomt.
Indien tot september het nog nietmogelijk is om huurderscafés te organiseren, zal het bestuur onderzoeken op welke wijze het mogelijk is om alsnog een on-line bijeenkomst te houden.
De huurderscafés in maart/april en okotber/november zijn tegelijkertijd de algemene vergaderingen zoals die in de statuten vermeld zijn. Indien deze niet plaats kunnen vinden, zal HV Schiphoorn een (digitale) enquête onder de leden houden.
De huurderscafés of de alternatieven heirvoor worden door middel van devertenties in de Schakel Midden-Delfland aangekondigd.
Overleg huurders-verhuurder
Het overgleg met Wonen Midden-Delfland kent twee organen. Het regulier overleg dat zes keer in het jaar gehouden wordt met beide huurdersorganisaties en het zogenoemde tussenoverleg dat een keer per zes weken gehouden wordt, waarbij de huurdersvereniging apart met de verhuurder overleggen.
De voorzitter en secretaris vertegenwoordigen de vereniging tijdens dit overleg, waarbij één van de twee vervangen kan worden door een ander bestuurslid, overeenkomstig de statuten.
Tijdens het structureel overleg huurders verhuurder zal HV Schiphoorn haar kritische houding blijven tonen.
HV Schiphoorn blijft kritisch op de gescheiden structuur van het reguliere en tussenoverleg.
Het overleg schema is als volgt:
                       
Tripartietoverleg / Volkshuisverstingsbeleid Midden-Delfland
HV Schiphoorn zal haar prominente rol binnen het tripartietoverleg blijven opeisen. Het moet duidelijk zijn dat haar rol gelijkwaardig is aan die van de andere partijen.
HV Schiphoorn wil participeren in leefbaarheidsprojecten en daarbij ook de rol van de gemeente in de gaten houden. Hierbij mag de gelijkwaardigheid tussen huurders en huiseigenaren niet in het gedrang komen.
Samenwerkende Huurders Haaglanden / Regionaal volkshuisvestingsbeleid
HV Schiphoorn is binnen dit samenwerkingsverband actief om haar standpunten kenbaar te maken. Daarnaast kan HV Schiphoorn meevaren op de kennis die de huurdersverenigingen van grote verhuurders hebben.
Nederlandse Woonbond / Volkshuisvestingsbeleid Rijksoverheid
WonenMD en de Gemeente Midden-Delfland zullen het lokale huisvestingsbeleid binnen de kaders van de regionale afspraken moeten toepassen. Verder zijn ook de ontwikkelingen op landelijk niveau belangrijk. Om hierbij betrokken te zijn, zal HV Schiphoorn deelnemen aan diverse activiteiten van de Woonbond. Zo zal een afvaardiging van het bestuur de provinciale vergaderingen van de Woonbond bijwonen.
Scholing
Indien de coronamaatregelen het toelaten, zal het bestuur in 2021 een scholingsavond houden waarbij het verbeteren van de huurdersvertegenwoordiging centraal staat.
Organisatie
HV Schiphoorn streeft een bestuur na van zeven huurdersvertegenwoordigers. In samenwerking met WonenMD zullen openstaande plaatsen in 2019 zo spoedig mogelijk ingevuld worden.
HV Schiphoorn heeft de prestatieafspraken voor de volkshuisvestelijke doelstellingen voor 2018 ondertekend. Daarmee neemt zij mede de verantwoordelijkheid over deze afspraken. Eén van de afspraken is dat een dertigtal woningen gelabeld wordt als jongerenwoning: tien per kern. Uiteraard moet de woning vrij komen, maar de afspraak geldt van 2018 t/m 2022.

Midden-Delfland, 2 april 2018  - zie Jongerenwoningen met jongerencontracten
© creativecommonsphotos
ID 95318096 | Dreamstime Stock Photos
Terug naar de inhoud